Tuyển dụng nổi bật
Hiệu trưởng iSchool Cẩm Phả
Quảng Ninh
02/02/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
Hồ Chí Minh
02/02/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm việc làm sinh viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
02/02/2023
Thông tin tuyển dụng tháng 1/2023 tổng cộng 49 vị trí
# Vị trí Đơn vị Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Phó Trưởng phòng Kế toán – Thuế Văn phòng Tập đoàn Hồ Chí Minh 02/02/2023
2 Phó Hiệu trưởng Tiểu học Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Long An 02/02/2023
3 Chuyên viên Nhân sự cấp cao (Senior HRBP) Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Đồng Nai 28/02/2023
4 Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 02/02/2023
5 Phó Trưởng khoa - Khoa Thiết kế - Nghệ thuật Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
6 Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm Việc làm sinh viên Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
7 Phó Trưởng phòng - Phòng Công nghệ thông tin Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
8 Trưởng khoa - Khoa Quản trị - Dịch vụ Trường Cao đẳng Hoa Sen - HSC Hồ Chí Minh 02/02/2023
9 Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 02/02/2023
10 Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
11 Trưởng phòng Phòng Nhân sự Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
12 Chuyên viên Tuyển sinh Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Đồng Nai 02/02/2023
13 Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Đại học Hoa Sen Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
14 Trưởng khoa - Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 02/02/2023
15 Kế toán trưởng trường Đại học Văn phòng Tập đoàn Hồ Chí Minh 02/02/2023
16 Trưởng khoa - Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
17 Phó Hiệu trưởng Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 02/02/2023
18 Trưởng khoa - Khoa học xã hội - Luật Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
19 Trưởng khoa - Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 02/02/2023
20 Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trực tuyến Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
21 Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 02/02/2023
22 Trưởng phòng Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 02/02/2023
23 Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
24 Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 02/02/2023
25 Phó Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
26 Trưởng khoa Khoa Công nghệ Trường Cao đẳng Hoa Sen - HSC Hồ Chí Minh 02/02/2023
27 Phó Hiệu trưởng phụ trách sau đại học và đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
28 Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 02/02/2023
29 Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
30 Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
31 Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 02/02/2023
32 Phó Trưởng khoa - Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
33 Trưởng khoa Khoa Du lịch - Sức khỏe Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
34 Phó Trưởng khoa - Khoa Ngoại ngữ - Khoa học xã hội Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
35 Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 02/02/2023
36 Phó Hiệu trưởng Phụ trách tuyển sinh, truyền thông và trải nghiệm việc làm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 02/02/2023
37 Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục & Đào tạo Giáo viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 02/02/2023
38 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học - Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 02/02/2023
39 Trưởng khoa - Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
40 Phó Trưởng khoa - Khoa Kinh tế biển - Logistics Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
41 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Nhân sự Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
42 Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo - Đảm bảo chất lượng - Hợp tác quốc tế Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2023
43 Chuyên viên Digital Marketing Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 28/01/2023
44 Cha mẹ Nội trú Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Đồng Nai 31/01/2023
45 Nhân viên Tuyển sinh Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 31/01/2023
46 Chuyên viên Thiết kế Văn phòng Tập đoàn Hồ Chí Minh 10/02/2023
47 Chuyên viên Website Văn phòng Tập đoàn Hồ Chí Minh 10/02/2023
48 Chuyên viên MS 365 Văn phòng Tập đoàn Hồ Chí Minh 10/02/2023
49 Teaching Assistant Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Đồng Nai 28/02/2023